കോട്ട് ജുമാ മസ്ജിദ് തിരൂർ
വാഗൺ ട്രാജഡി രക്തസാക്ഷികളിൽ 11 പേരെ മറവ് ചെയ്ത കോട്ട് ജുമാമസ്ജിദ് തിരൂർ

 
Other Website Malabar Kalapam | Pookkottur Battle | Shihab Thangal