1921 വിപ്ലവ ഗാനങ്ങൾ

     
1 വെളളപ്പട്ടാളത്തെ ഞെട്ടി വിറപ്പിച്ച പൂക്കോട്ടൂരെ Download
2 അന്നിരുപത്തൊന്നില്‍ നമ്മള്‍ ഇമ്മലയാളത്തില്.... Download
3 ഭാരതനാട്ടില്‍ വെളളക്കാര്‍ മുടിചൂടി ഭരിച്ചല്ലോ Download
4 കാളികാവിൻ ചന്തം ഒരു കാളവണ്ടിക്കാരനോ Download
5 മാപ്പിളമക്കളെ നെഞ്ച് വിരിച്ചിട്ടൊത്ത് ്ട് Download
6 തൊളളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ മാപ്പിളമാർ Download
7 വാരിയന്‍ കുന്നത്ത് ഹാജി ശൂരിതം നിറഞ്ഞ ഹാജി. Download
8 വെളുത്ത പിശാചീ മണ്ണില്‍ വിറളി പിടിച്ചോടുമ്പോൾ Download
9 മഞ്ഞണിഞ്ഞ മാമല തെളിഞ്ഞിടും മല നാട്ടില്.. Download
10 കന്നിവെളളക്കാറു പോലെ.... Download
11 അന്നിരുപത്തൊന്നിൽ നമ്മൾ ( വി എം കുട്ടി)  Download

0 comments:

Post a Comment

 
Other Website Malabar Kalapam | Pookkottur Battle | Shihab Thangal